Toàn Thế Giới

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2021

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2022

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2022

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2028

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2026

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2018

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2025

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2018

Đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng mang thai từ 2022

Đọc thêm thông tin

Thịt lợn từ mô hình nuôi không chuồng trên hơn 60 quốc gia

Đọc thêm thông tin

Nhấn vào bản đồ để xem các cam kết theo từng khu vực

 

Vietnam Placeholder
Vietnam

Tất cả các thương hiệu hiển thị trên trang web này đều là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và không phải là một sự xác nhận hay giới thiệu các công ty đó. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu hoặc các liên kết đến các trang web của các bên thứ ba không có ý nghĩa, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng các tổ chức đó xác nhận hoặc có liên kết với trang web này.